Pelplin

Z inicjatywą założenia nowego opactwa, którego macierzą miał być klasztor w Doberanie wystąpił  książę pomorski Sambor II. Poparł go w tym względzie biskup włocławski Wolimir, zwracając się w 1261 r. z formalną petycją do kapituły generalnej w Citeaux i dokonując konsekracji cmentarza klasztornego w Pogódkach w 1263 r. Kiedy władzę

w dzielnicy tczewskiej objął  Mściwój II - w  1274 r. nadał  cystersom wielki kompleks majątkowy w ziemi tymawskiej, na prawym brzegu dolnej Wierzycy, a także wieś Pelplin, której część leżała na lewym brzegu Wierzycy. Wtedy - 27 października 1276 r. - cystersi z Pogódek przenieśli się właśnie do Pelplina. Kiedy ich nowa siedziba znalazła się

w granicach państwa krzyżackiego - szarzy mnisi uzyskali zatwierdzenie posiadanych praw i majątków od wielkiego mistrza Karola z Trewiru. Ich dobra skupione były w  dwóch kluczach -  pogódkowskim i pelplińskim oraz 5 wsiach  położonych nad Wisłą -  pod Tczewem i Gdańskiem. Mieli prawa też do trzech jezior na Pojezierzu Kaszubskim. Najstarsze lokacje wsi (na prawie chełmińskim) pochodzą z pocz. XIV w. (1302 r. dla Nowej Cerkwi). Liczne nadania i dotacje uczyniły opactwo pelplińskie silnym gospodarczo. Ale bracia zajmowali się nie tylko gospodarką rolną i rzemiosłem. Opactwo pelplińskie rozwijało kulturę piśmienniczą  poprzez systematyczne wzbogacanie zbiorów (kupna, dary) ale też rozwinęła klasztorne skryptorium. Ono to powiększało miejscowe zbiory o liczne przykłady piśmiennictwa sakralnego i pragmatycznego: księgi liturgiczne, księgi zmarłych
i zwyczajów, kopiariusze przywilejów (teksty dokumentów gospodarczych wystawianych przez cystersów dla dóbr klasztornych oraz odpisy przywilejów otrzymanych przez klasztor). Opactwo wielokrotnie było grabione i niszczone - wskutek najazdów husyckich (1433), wojny trzynastoletniej (1454-1466) i najazdów szwedzkich. Spustoszenia czyniły zarazy, pożary i klęski żywiołowe oraz kryzys związany z reformacją. Odnowę duchową

i gospodarczą  przyniosły rządy opata Mikołaja Kostki (1592-1610) z inspiracji biskupa włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego. Lata  świetności opactwa pelplińskiego przypadają na rządy Leonarda Rembowskiego, który zainspirował  nowy barokowy wystrój kościoła, powstanie  słynnych tabulatur organowych oraz  kronik klasztornych.

XVII – wieczne wojny oraz rządy pruskie - sekularyzacja  majątków ziemskich, ograniczenia w przyjmowaniu nowicjuszy, a od 1810 r. zupełny zakaz ich przyjmowania - wyniszczyły klasztor. Ostatnim szesnastu mnichom przyznano dożywotnie renty,

 a w  1823 r. zlikwidowano ostatecznie klasztor. Dzięki bulli papieskiej z 16 lipca 1821 r. powiększona została diecezja chełmińska, a Pelplin ustanowiono jej stolicą (od 1992 r. diecezji pelplińskiej). Świątynia cysterska została katedrą, a otaczająca ją wieś rozrosła

w miasteczko. W klasztorze umieszczono Wyższe Seminarium Duchowne i biskupie Collegium Marianum.

W zbiorach Biblioteki Seminaryjnej w Pelplinie zachowało się ok. 2000 rękopisów, starodruków i inkunabułów.

 

Bazylika poklasztorna Wniebowzięcia NMP

Pierwszą budowlą, która  powstała po przybyciu cystersów do Pelplina z Pogódek było oratorium (dziś kaplica św. Krzyża) wzniesione na planie prostokąta. Pomiędzy XIII i XVI w. w dolinie nad Wierzycą zakonnicy wznieśli trójnawową świątynię –

kościół  Wniebowzięcia NMP (1280–1320), zabudowania klasztorne i gospodarcze. Od strony południowej przylegał do kościoła klasztor zbudowany wokół czworobocznego wirydarza. W skrzydle wschodnim, przeznaczonym dla ojców, znajdowała się zakrystia, kapitularz, rozmównica i sypialnie mnichów. W części południowej, dla nowicjatu, mieścił się refektarz. W ramieniu zachodnim mieszkali konwersi, czyli bracia bez święceń. Uzupełnienie stanowiły przepiękne ogrody, młyn na Wierzycy i zabudowania gospodarcze. Doskonale zachowany i wspaniale odrestaurowany przez obecnych gospodarzy kompleks cysterski przyciąga oczy turystów szczególnie trójnawową, jedenastoprzęsłową bazyliką filarową, przeciętą w połowie dwunawowym, halowym transeptem. Warsztat budowlany świetnej klasy - regularność rzutu budowli, staranność wykonania elementów i detali architektonicznych. Portal płn. z 1-szej ćw. XV w. z bogatą dekoracją figuralną w archiwoltach i w strefie kapitelowej - aniołowie i święci – symbolika Niebieskiej Jerozolimy. Ponadto duży zespół konsol sklepiennych z dekoracją rzeźbiarską: w kościele, w krużgankach w refektarzu. Niezwykłej urody i smaku sklepienia powstawały stopniowo. Najwcześniejsze - gwiaździste, najpóźniejsze sieciowe i kryształowe z 1557 r. W latach 1602-3 między płd.-wsch. nawą boczną a północną ścianą ówczesnego kapitularza (dawnego oratorium) dobudowano nową zakrystię, która w 1714 r. otrzymała od strony kościoła barokowy portal. W 1645 r. utworzono w płn. części transeptu kaplicę rodziny Kosów, a w 1600 r. od zachodu dobudowano kruchtę, rozebraną w 1841 roku. W końcu XVII w. w płd. - zach. narożu południowego ramienia transeptu zbudowano spiralną klatkę schodową, prowadzące na piętro wschodniego skrzydła klasztoru. Między rokiem 1841 a 1842, po rozebraniu kruchty zachodniej, wbudowano w nawę główną przedsionek z późnogotycką emporą, na której zamontowano w 1845 r. organy. Po przeniesieniu stolicy diecezji chełmińskiej do Pelplina świątynia cysterska została katedrą. W latach 1894-1899 pod nadzorem

J. Heisego z Gdańska przeprowadzono "oczyszczenia" architektury świątyni ze stosunkowo nielicznych naleciałości barokowych - zdjęto tynk z filarów i usunięto resztki polichromii o motywach roślinnych (regotyzacja), jaką w 1671 r. wykonał brat Eliasz. Zlikwidowano także kaplicę Kosów z 1644 r., umieszczając w tym miejscu kaplicę Najświętszego Sakramentu z neogotyckim ołtarzem - tryptykiem Najświętszego Serca Jezusowego.
W czasie II wojny światowej katedra była zamknięta. Podjęto w niej różne prace konserwatorskie, odnowiono ołtarz główny, a w 1971 r. zorganizowano nową strefę liturgii na przecięciu nawy głównej z transeptem. Od 1965 r. katedra nosi tytuł bazyliki mniejszej, nadany przez papieża Pawła VI.

 Wyposażenie: 23 ołtarze, z których główny uznawany jest za najwyższy w tej części Europy (25,5m) z obrazami Hermana Hana - „Koronacja Maryi Panny”  i  „Wizja

św. Bernarda”, w ołtarzu bocznym - ”Wniebowzięcie NMP”,  tajemniczy z artystycznym wyrazem, nastrojowy nokturn o silnych światłocieniowych kontrastach w typie rembrandtowskim - „Pokłon pasterzy” (w predelli). Z najstarszego wystroju kościoła zachowały się: niewielki fragment polichromii przedstawiający Świętego Krzysztofa, freski neogotyckie projektu Fryderyka Stummela, wykonane zostały przez autora
i jego uczniów.

Pozostałością pierwotnego wyposażenie jest zespół stall, pochodzących z połowy XV w.  rozdzielonych i przeniesionych do prezbiterium w 1842 r. - niezwykle kunsztowna dekoracja snycerska jak i rozwiniętym programem treściowym „zaplecków”,  wspaniałe barokowe organy i ambona.

 

Na terenie dawnego opactwa można zobaczyć też:

- pozostałe zabudowania klasztorne: gotyckie krużganki i refektarze, wirydarz, kaplice i dansker; śluzę na Wierzycy, młyn i spichlerz - dziś hotel „Nad Wierzycą" i sklep „Przy Katedrze” oraz „dom bramny” - siedziba „Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej”.

- w ogrodach – klasycystyczny pałac biskupi z 1837 r., dwukondygnacyjny z portykiem w ryzalicie frontowym (wejście ograniczone),

- kanonie i gotycki kościół Bożego Ciała z 1417 r., z wyposażeniem barokowym,  rokokowym oraz neogotycki obiekt szpitalny z kaplicą św. Józefa z 1870 r.;

- Archiwum Diecezjalne i Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego – imponujący księgozbiór pocysterski (dostęp ograniczony).

 

Warto również odwiedzić Górę Jana Pawła II, gdzie 6 czerwca 1999 r. Ojciec Święty sprawował  Mszę Świętą dla wiernych Diecezji Pelplińskiej, skąd rozpościera się piękny widok na Pelplin i okolicę.

Raz w roku organizowany jest w Pelplinie Jarmark Cysterski - zawsze w trzeci weekend września na terenie dawnego opactwa cysterskiego.

 

Informacja i obsługa ruchu turystycznego: 

Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej,  

Pl. Tumski 1,  83-130 Pelplin   

tel.(058) 5361949, fax (058) 5363297

info@pelplin.com 

www.informacja.pelplin.com